• Mokestinės paslaugos

PVM paslaugos

  • Įregistruojame ir išregistruojame PVM mokėtojus Lietuvoje, atstovaujame mokestiniuose patikrinimuose ir konsultuojame PVM klausimais.
  • Konsultuojame klientus dėl Europos Sąjungos šalyse sumokėto PVM susigrąžinimo ir užsienio klientus dėl Lietuvoje sumokėto PVM susigrąžinimo. Atliekame PVM grąžinimo procedūras kliento vardu.
  • Būdami nepriklausomu Baker Tilly International tinklo nariu, padedame klientams registruotis PVM mokėtojais kitose šalyse.

Juridinių asmenų mokestinės paslaugos

  • Rengiame metinę pelno mokesčio deklaraciją, naudojant įmonės buhalterinės apskaitos duomenis.
  • Atstovaujame įmonę Valstybinės mokesčių inspekcijos „ManoVMI“ ir EDS sistemose ir teikiame mokesčių apskaičiavimo bei deklaravimo  paslaugas.
  • Konsultuojame juridinius asmenis įvairiais klausimais, susijusiais su pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitais mokesčiais.

Fizinių asmenų mokestinės paslaugos

  • Teikiame fizinių asmenų pajamų ir turto deklaravimo paslaugas.
  • Konsultuojame fizinius asmenis įvairiais klausimais, susijusiais su pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitais mokesčiais.

Susijusių asmenų sandorių kainodara

  • Konsultuojame įmones  susijusių asmenų sandorių  kainodaros klausimais ir padedame parengti sandorių kainodaros dokumentus pagal vietos teisės aktų reikalavimus.
SAC